Կարգեր
Մաթեմատիկա

Ինքնուրույն աշխատանք

34. ABC և CBD անկյունները կից են: Կարո՞ղ են А, В, D կետերը չգտնվել մի ուղղի վրա: Ոչ չեն կարող։35. ABC և CBD անկյունները կից են: Ինչպիսի՞ն է ABD անկյունը: ABD-ն Փռված անկյուն է։, 36. ABC և CBD անկյունները կից են: ABC=43°: Գտեք CBD-ն: 180-43=137°, 37. Կից անկյուններից մեկը 30°-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ […]

Կարգեր
Հանրահաշիվ

Բազմանթամներ

138 ա) 2a + 4b = 2(a + 2b) բ) ba + b = b(a + 1) Գ) 6x — 2 =2 (3x-1) դ) yx + 2x = x (y+2) ե) 3a — 12b =3 (a-4b) զ) 7x — 28xy =7 (х−4y) 139) ա) x(a + b) + y(a + b) =(a+b)(x+y) բ) (a + […]