Կարգեր
Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

I. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում. 1. գնդիկը գլորվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթի վրայով2. աղյուսը դրված է գետնի վրա3. ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը II. 6Ն կշռով բեռը բարձրացվում է 2մ: Հաշվեք այդ դեպքում կատարված աշխատանքը. 1. 3 Ջ2. 8 Ջ3. 12 Ջ4. 4 Ջ s = 2 մ | A = Fs = 6 […]

Կարգեր
Ֆիզիկա

Մարմնի կշիռ Ուժեր

Խնդիրների լուծումներ Վ․Ի Լուկաշիկի 275-285 275. Մարմնի կշիռ,առաձգականության ուժ,ծանրության ուժ 276. Fծ=mg m1=6կգ—-6կգ9.8ն/կգ=58.8կգ m2=40կգ—40կգ9.8ն/կգ=392կգ m3=400կգ—400կգ9.8ն/կգ=3920կգ m4=2տ=2000կգ—2000կգ9.8ն/կգ=19600կգ m5=4տ=4000կգ—4000կգ9.8ն/կգ=39200կգ g=9.8ն/կգ m1=?Fծ m2=?Fծ m3=?Fծ m4=?Fծ m5=?Fծ 277․ 18․75լ=15.3կգ 278․ 20լ=15․8կգ 279. P=mg—20կգ9․8ն/կգ=196կգ m=20կգ g=9.8ն/կգ P=? 280․ Առաձգականության ուժ 283․ m=P/g P=49ն——49ն։9․8ն/կգ=5կգ g=9.8ն/կգ m=? 284․ m=P/g P=392ն—–392ն։9․8ն/կգ=40կգ g=9.8ն/կգ m=? 285․ m=P/g P=980ն—–980ն:9.8ն/կգ=100կգ g=9.8ն/կգ m=?

Կարգեր
Ֆիզիկա

Դաս-1;2 Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին

1.Ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը: Բնություն — Հունարեն ֆյուզիս բառից 2.Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը: Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացայտելն է 3.Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան: Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական,ջերմային,էլեկտրական,մագնիսական,լուսային,ատ-ոմային և միջուկային երևույթները 4.Քննարկել  ինչ է բնությունը: Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է ,ինչը շրջապատում է մեզ 5.Ինչ ես հասկանում բնության […]