Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն (հունվարի 30)

1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր: Ա. Դարբին, երբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր, երբներանգ: փրբուր – փրփուրերբներանգ – երփներանգ Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր, ճամբա: շամբուր – շամփուրճամբա – ճամփա Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ: թուղբ – թուխփ 2. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու Մայրենի

Դերանուն. գործնական քերականություն

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: 2. Փորձի՛ր պատասխանել: ա) ով ե՛րբ է ասում «ես» իրեն է վերաբերվում բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»դիմացինին գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: ուրիշին է ասում 3. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»: Այս բաժակը-իր մոտ Այն բաժակը_դիմացինի-այտ բաժակը-ուրիշի Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները […]

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։ Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը, կաղնին, մասրենին, ձին։ Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։ Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար, թե իշխանի, թե ռամիկի թե ճորտի։ Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր, և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի […]

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն 07/03-11/03

Կարգեր
Մայրենի

14/02-18/02 Գործնական քերականություն

Առաջադրանք 1

Կարգեր
Մայրենի Uncategorized

Գործնական քերականություն 22.11.2021

Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․ խնդրագիրք- խնդիր+գիրք մեծամիտ-մեծ+միտք հանրային-հանրություն+ային համակարգիչ-համակարգ+իչ գնդասեղ-գունդ+ասեղ անդադար-ան+դադար հնարամիտ-հնարք+միտք հանրահայտ-հանրություն+հայտնի դեղձենի-դեղձ+ենի 2․  Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել: Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիաական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա , Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք: 3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը: Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ող կոտրվել է: (ող, ոխ) Ոխ […]

Կարգեր
Մայրենի

Սեբաստացու օրեր Անդաստան․ Դ․ Վարուժան

Առաջադրանքներ

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն նոյեմբերի 1-5

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով: ա) ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազականոց, մեղվանոց: բ) գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց: զ) կապոց, խարտոց, սփռոց: դ) դրամանոց, կիլոգրամանոց, մետրանոց: ե) խշշոց, մռնչոց, զռռոց, ոռնոց: Հյուսիս- հյուսիսային 2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բաղադրյալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ: լեզու- լեզվական, լեզվանի  հայր- հայրական, հայրաբար, հայրացու, հայրություն դրախտ- դրախտային […]

Կարգեր
Մայրենի

Նոյեմբերի 1-5

Տնային առաջադրանքներ