Կարգեր
Մաթեմատիկա

Երկրաչափություն 7 ինքնաստուգում

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 350 է։Գտնել մյուս անկյունը։ Լուծում Անհյտ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + 35 = 90x = 90 — 35x = 65 Պատասխան — 65o 2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 200 _ով մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։ Լուծում Մեծ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + (x — 20) = […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

ինքնաստուգում

1) ա) 2x-1=17 x=9 բ) 3x=600+2x x=600 2) ա) 2*(x-1)=14 x=8 բ) 3*(x+5)=27 x=4 3) ա) 3*(x-1)=2*(x+1) x=5 բ) 3x+2*(x-1)=13 x=3 4) հայրը որդուց մեծ է 28 տարով կամ 3 անգամ։ Քանի տարեկան է որդին: 3x-x=28/ x=28÷2=14 5.) Երկու ակնանի և երեք  ակնանի 17 հեծանիվները միասին ունեն 45 անիվ։ Քանի երկանիվ  հեծանիվ կա։ Երթանդրենգ բոլոր […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Երկրաչափություն 7

angle A+ angle B = 90 deg 30 2+ 2p t angle G=30^ Rightarrow B AC = (A*Delta)/2 AC = CB < C = 90 deg B * 4pi*si*t_{L} < A*t_{L} < B Par angle A+LB=90^ ,J gamma r-u Log dy angle A = LB = 92/3 * M * A ^ 2

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Հանրահաշի 7

346. Փոքր բաժին նշ. x Մեծ բաժին=4x Ընդհանուր 15000 դրամ х+4х=15000 5х=15000 Х=15000:5=3000 դրամ Մեծ բաժին=3000*4=12000 Դրամ 347. Թխվածք նշ. X Կոնֆետ=3x 3х-х=600 2х=600 Х=600:2=300դրամ Կոնֆետ=300*3=900դրամ 348. Որդին նշ. x Մայր=6c 6х-х=25 5х=25 Х=25:5=5 Մայր=30 տարեկան

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ 7

4+x=10, x=6 x+5, x=-8 7+x=4, x=-3 (-6)+x=5, x=11 x-8=2, x=10 (-1)+x=-5, x=-4 (-3)+x=0, x=3 -4-x=0 x=-4. 18-x=6 x=12 20-x=-4 x=24 x+(-5)=13 x=18 X-(-8)=-4 x=-12 3x=12 x=4 5x=45 x=9 4x=-20 x=-5 -2x=12 x=-6 -6x=-18 x=3 5x+3=28 x=5 7y+5=26 y=3 9z-5=31 z=4 3a-2=-17 a=-5 4b+3=-13 b=-4 34-3x=-20 x=18 7x-8=41 x=7 28+3x=7x x=7 18+5x=8x x=6 42-5y=2y -7(y-6) 3z+18=5z […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ

281) x²+2x=x*(x+2) բ)4x²+2=2(2x²+1) 4-8x²=-4(2x²-1) 4+6x²=2(3x²+2) 15+3x=3(x+5) 14x²+7⁴=7(2x²+343) -3+12x=3(4x+1) 8x²+4x³=4x²(x+2) 282) 3x-12x²=3x(1-4x)  8ab+6a²b³=2ab(4+3ab²) 5m³n²-20mn³=5mn²(m²-4n) 283) x²y + xy²=ху(х+у) a²bc+ab²c+abc²=abc(a+b+c) 2mn³-4m²n-6m²n³=2mn(n²-2m-3mn²) a²-4a⁴+5a⁵=a²(5a³-4a²+1) P²q³-p³q=q(p²q²-p²) x²y²z³-xy³z²+x⁴y³z⁵=xy²z²*(xz-y+x³yz³) 6p⁴q³+8p²q³-10p³q²=2p²q²*(3p²q+4q-5p) 3x²-x⁶+2x⁸=x²*(3-x⁴+2x⁶)

Կարգեր
Մաթեմատիկա

գումարի խորանարդ

246) (x+y)³=x³+3x²y+3xy²+y³ (x+2)=x³+3x²2+3×2²+2³=x³+6×2+/2x+8 (x+1)³=x³+3x²+3x+1 (3+y)³=27+27y+9y+y³ 247. (a+b)³=a³+3*a²*b+3a*b²+b³ (2a+3b)³=a³+36a²+48a+27b³ (a+4)³=a³+12a²+48a+64 (x+3z)=x³+9x²z+27xz²+27z³ (2a+1)³=8a³+12a²+6a+1 (2b+3)³=8b³+36b²+56b+27

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ

25-x²=(5-x)(5+x) 2) 2) c²-36=(c-6)(c+6) a²-1=(a-1)(a+1) 4) 1-m²=(1-m)(1+m) 4x²-9=(2x-9)(2x+9) m²-4n²=(m+2n)(m-2n) 36p²-25=(6p-5)(6p+5) 1-81x²=-(9x-1)(9x+1) 9) 1/4a³-b²=a³-4b²/4 1/9x²-1/4y²=4x²-9y²/36 a²b²-4=(ab+2)(ab-2) x²y²-9=(xy+3)(xy-3)

Կարգեր
Մաթեմատիկա

հանրահաշիվ 7

233. ա) (x-y)*(x²+xy+y²)=x³-y³ բ) m³-n³=(m-n)(m²+mn+n²) 239. m³-1=(m-1)*(m²+m+1²) p³-27q=p³-(3a)³=(p-3q) գ) 125x³-8y³=(5x-2y)*(25x²+10xy+4y²) 64a³+1000b³=(4a)³+(10b)³=(4a³+10b³) x⁶-y⁶=(x²)³-(y²)³=(x²-y²)-(x⁴+x²*y²+y⁴) m¹²-64=(m⁴)³-4³=(m⁴-4)*(m⁸+4m⁴+16)

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

122. 68:2=34 123. OKD զուգահեռ է ONC OKD=90 OKD+ONC=180 124.KON զուգահեռ է ONC OKD=90 ONB=90 OKD+ONC=180